Algemene voorwaarden van het Duikhuis sinds 1 mei 2024

Wij zijn het Duikhuis, met adres Prins Hendrikkade 67b, 3071 KC, Rotterdam, KvK- nummer: 60109238

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die wij met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te op te nemen via e-mailadres: info@hetDuikhuis.nl.

Artikel 1 – Cursussen

Wij bieden duikcursussen en aanverwante activiteiten aan (de Cursus). Er kan een minimumleeftijd voor deelname aan de Cursus verplicht zijn gesteld. Personen onder de 18 jaar hebben de toestemming van de ouder of voogd nodig om te kunnen deelnemen aan de Cursus.

Artikel 2 – Website
1. U dient zich te registreren op de Website van het Duikhuis (de Website) voor het sluiten van een overeenkomst voor de Cursus met ons.
2. Door de aankoop van de Cursus gaat u met ons een overeenkomst aan. Op deze overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 – Uw verplichtingen

1. Wij vermelden op de Website bij de omschrijving van de Cursus aan welke (diploma)vereisten en (medische) condities u moet voldoen om aan de Cursus te mogen deelnemen. De relevante formulieren daarvoor vindt u op de Website bij de omschrijving van de Cursus en leest u voorafgaand aan de aanschaf van de Cursus. De relevante formulieren kunnen o.a. bestaan uit de volgende formulieren:

๏  SSI – registratie formulier
๏  SSI – Privacy beleid
๏  SSI – Code verantwoordelijke duiker
๏  SSI – Recreational Scuba Training vrijwaringsverklaring, plus een addendum voor jongeren (jonger dan 18 jaar)
๏  SSI – Duikmedische verklaring en vragenlijst, aangevuld met een goedkeuring van een arts om te duiken (indien nodig)
๏  Eventueel andere formulieren.

U bent ervoor verantwoordelijk dat u aan de gestelde (diploma)vereisten, (medische) condities en de formaliteiten voldoet.

2. U kunt alleen deelnemen aan de Cursus als u de bijbehorende formulieren (voor zover van toepassing) heeft ingevuld, ondertekend en voorafgaand aan of op de eerste cursusdag bij ons heeft ingeleverd. Als u in de Medische Verklaring niet op elke vraag ‘nee’ kunt invullen, moet een arts meetekenen voor goedkeuring van uw deelname aan de Cursus. Bij personen onder de 18 moeten de ouder of voogd de benodigde formulieren hebben ondertekend.

3. Op verzoek van ons moet u de formulieren tonen. Als u deze formulieren niet kunt tonen, mogen wij u van de Cursus uitsluiten zonder dat wij u een (schade)vergoeding zijn verschuldigd.

4. Wij gaan er vanuit dat de door u aan ons verstrekte gegevens juist zijn.

5. U moet zorgvuldig omgaan met het (duik)materiaal dat wij u voor de Cursus verstrekken. Wanneer het aan u verstrekte (duik)materiaal kwijtraakt of beschadigd raakt, mogen wij deze schade op u verhalen.

Artikel 4 – Cursus

1. Wij geven de Cursus volgens de richtlijnen van de SSI, PADI, DAN of de NOB.

2. Op de Website vermelden wij bij de omschrijving van de Cursus de data waaropde Cursus wordt gegeven. Van deze data kunnen wij niet afwijken.

3. Als u een cursusdag mist of als u de Cursus voortijdig beëindigt, blijft u de volledige cursusprijs verschuldigd. U heeft geen recht op een terugbetaling van de cursusprijs.

4. In onderling overleg kunnen we inhaallessen of extra lessen met u overeenkomen. Hieraan kunnen extra kosten zijn verbonden.

5. Na inschrijving dient u binnen één jaar de cursus af te ronden. Indien u verhinderd bent dient u dit tijdig door te geven, zie Artikel 7 voor meer informatie. Indien u dit niet tijdig doorgeeft heeft u geen recht op teruggaaf van het cursusbedrag.

6. Eén jaar na inschrijving vervalt recht op deelname aan de cursus en kunt u geen aanspraak meer maken op teruggaaf van het cursusbedrag.

Artikel 5 – Betalingen

De (totale) prijs van de Cursus is op de Website vermeld. Voor de Cursus betaald u direct via iDeal. Indien dit onverhoopt niet is gelukt, ontvangt u van ons een betaalverzoek. Na betaling is de reservering van de Cursus pas definitief.

Artikel 6 – Geen recht op retour

U kunt zich voor de Cursus niet beroepen op het recht van ontbinding binnen 14 dagen na koop op afstand zonder opgave van reden, omdat wij u een dienst aanbieden met betrekking tot vrijetijdsbesteding gekoppeld aan een specifieke datum/periode.

Artikel 7 – Vroegtijdige opzegging door u

1. U mag in de volgende gevallen de overeenkomst voor de Cursus opzeggen waarbij u gedeeltelijk de prijs van de Cursus krijgt teruggestort volgens de volgende staffel:

– bij opzegging tot drie maanden voor aanvang van de Cursus: 25% van de cursusprijs;

– bij opzegging binnen drie tot één maand voor aanvang van de Cursus: 50% van de cursusprijs;

2. Als u één maand voor aanvang van de Cursus of een tijdstip daarna uw deelname aan de Cursus opzegt, bent u de volledige cursusprijs verschuldigd en krijgt u geen geld terug.

3. Indien u (digitale) leermaterialen heeft ontvangen en deze heeft geopend, dan kunt u deze niet meer retouren én worden de kosten in mindering gebracht van het terug te ontvangen bedrag.

Artikel 8 – Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk als wij de overeenkomst met u niet kunnen nakomen door (1) overmacht, (2) een omstandigheid die buiten onze invloedsfeer ligt of (3) wanneer wij (lees: de docent van de Cursus) op grond van veiligheidsreden beslissen (een deel van) de Cursus niet door te laten gaan. Wij zullen ons uiterste best doen u een alternatief te bieden. Indien u daarmee niet akkoord kunt gaan, zijn wij niet gehouden de betaling voor (het niet-uitgevoerde deel van) de Cursus aan u terug te betalen. Dit is alleen anders als de niet-nakoming een gevolg is van bedrijfsorganisatorische omstandigheden. In dat geval zullen wij (pro rato) de betaling voor (het niet- uitgevoerde deel van) de Cursus aan u terugbetalen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

1. Duiken is een risicosport. U wordt geacht bekend te zijn met de risico’s en deze te aanvaarden. Hiervoor heeft u het bijbehorend formulier getekend. U neemt deel aan onze Cursus op eigen risico.

2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is doordat u ons onvolledige of onjuiste informatie heeft verstrekt.

3. Wij zijn alleen aansprakelijk voor uw directe schade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van ons. Uw recht op schadevergoeding zal steeds maximaal het bedrag zijn van de betaalde Cursus of het bedrag dat onze verzekeraar in dat geval uitkeert.

4. De beperkingen in dit artikel gelden niet als de schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid.

Artikel 10 – Privacy Policy

Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 12 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk en zo volledig mogelijk omschreven naar info@hetDuikhuis.nl. Wij nemen uw klacht binnen tien dagen na ontvangst in behandeling. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen tien dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten te geven. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 13 – Geschillenregeling

1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Utrecht bevoegd.

2. Ook kunt u als consument terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Dit platform biedt een buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die voortvloeien uit onlinetransacties. Voor meer informatie zie: http:// ec.europa.eu/odr.

Privacy statement het Duikhuis
het Duikhuis, gevestigd te Prins Hendrikkade 67b, 3071 KC, Rotterdam, KvK- nummer: 60109238, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
het Duikhuis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Lengte, gewicht en schoenmaat
– Woonplaats

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij deonline activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameldworden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hetduikhuis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het Duikhuis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Verzenden van duikcursus gerelateerde informatie per e-mail
– Organiseren van gereserveerde duikcursussen en/of duikactiviteiten

Geautomatiseerde besluitvorming
Het Duikhuis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het Duikhuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam –  2 jaar – de gegevens worden bewaard om de geïnteresseerde te kunnen attenderen op nieuwe artikelen.
E-mailadres    2 jaar              idem

Delen van persoonsgegevens met derden
Het Duikhuis verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Duikhuis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Het Duikhuis gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Duikhuis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde het Duikhuis, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking vanuw persoonsgegevens sturen naar info@hetduikhuis.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer enBurgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Het Duikhuis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Duikhuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@het Duikhuis.nl